תזכורת לתאריך עברי
יום הולדת / יום השנה ועוד
כמה פעמים שכחת את התאריך העברי?!
עכשיו יש תזכורת באימייל יומיים קודם...
הרשמו כעת לפני שתשכחו...
פרטים נוספים
יום הולדת יום השנה אחר
הזן תאריך:
תאריך עברי תאריך לועזי

אחרי השקיעה

תזכיר לי גם שבוע קודם.

"לעולם לא נחשוף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בפני אף גורם, משום סיבה. תוכל להסיר את שמך מרשימת התפוצה בכל עת שתרצה, ואנו נכבד את בקשתך מייד. לעולם לא נשלח לך משהו מלבד האימייל שנרשמת אליו."

דיני אבלות

דיני ומנהגי אבלות:
מובאים לפניכם מקצת מדיני ומנהגי האבלות הנהוגים בעם ישראל.
בני משפחת הנפטר עליהם חלים דיני האבלות הם קרובים מדרגה ראשונה: אב, אם, בן, בת, אח, אחות, בעל ורעיה.

שימו לב: בעמוד זה מופיעים דיני אבלות הנוהגים מיד. דיני אבלות הנוהגים אחרי הקבורה לחצו כאן

אחרי הפטירה

מדליקים נר נשמה בבית בו יושבים האבלים "שבעה".

יש להביא בחשבון כי בבית הקברות בזמן הקבורה, קורעים קרע בחזית הבגד העליון, אותו לובש האבל. בגד זה נוהגים לא להסיר עד תום ימי ה"שבעה".

ממועד הפטירה ועד להלוויה חלים על האבלים דיני אנינות- האבל פטור ממצוות עשה עד לקבורה.

אחרי הקבורה

אלה הם הדברים שהאבל אסור בהם במשך שבעת ימי האבלות: מלאכה, רחיצה וסיכה, נעילת מנעלים, חיי אישות, תלמוד תורה, שאילת שלום, כיבוס בגדים ולבישתם, ישיבה על כיסא וספסל, תספורת וגילוח, יציאה מהבית, השתתפות בשמחות.

האבלים השבים מההלוויה נוהגים לשבת שבעה בבית הנפטר על כסא או ספסל נמוך ממקום מושבם הרגיל.

נהוג שהשכנים מכינים לאבלים סעודה בשובם מההלוויה, סעודה זו נקראית סעודת הבראה.

אומרים קדיש על הנפטר במשך שנת האבל מיום הפטירה.

בתום ה"שבעה" יש להזמין מצבה לקבר. מאחר והכנת מצבה נמשכת זמן רב.

על המצבה להיות מוכנה לכסוי הקבר ביום השלושים. נהוג לעלות ביום זה לטקס "גילוי מצבה".

מנהגי אבלות לפני הקבורה:

כל קרובי הנפטר החייבים באבלות שבעה ימים, נקראים אוננים משעת הפטירה עד אחר הקבורה.
האונן פטור מן המצוות היות והוא טרוד בצרכיו של המת וקבורתו, וגם מפני כבוד המת, שלא יהיה נראה כמי שמסיח דעתו. ממנו ולכן אינו קורא קריאת שמע, אינו מתפלל ואינו מניח תפילין. האבל לא מצטרף לעשרה למניין ולתפילה ולאמירת קדיש, ואם הוא כהן אינו נושא את כפיו.
באכילת פת נוטל את ידיו ואינו מברך "על נטילת ידיים", וכן אינו מברך ברכת "המוציא" לפני האכילה ולא "ברכת המזון" לאחריו, וכן אינו מברך ברכה באכילת שאר דברים.
אינו מברך ברכת "אשר יצר" אחרי עשיית צרכיו, ואינו עונה "אמן" בשמיעת ברכה או קדיש.
כשמגיע לבית הקברות אינו מברך ברכת "אשר יצר אתכם בדין".
האונן אומר קדיש בעת ההלוויה.

מנהגי אבלות:
ישנם מנהגי אבלות שנהוג גם בשעה שהוא אונן, וישנם מנהגים שנוהגים רק בגמר האנינות.
האונן אסור באכילת בשר ובשתיית יין, וכן אינו מתרחץ, וכן אין לסוך על גופו שמן ומשחות חוץ כשיש בזה צורך רפואי, וכן אין להסתפר ולהתגלח.
אין להשתתף בשמחות ואסור בחיי אישות.
אסור בתלמוד תורה ולשאול בשלום אדם, אבל מותר לומר תהילים בפני הנפטר.
מותר לצאת מביתו כדי לסדר את צורכי המת, וכן מותר לנעול נעליו.

אונן שאינו נוכח בהלוויה ובקבורה:
אונן שנמצא בעיר אחרת ממקום הלוויה והקבורה, יש להיוועץ ברב מתי נוהגים אצלו דיני אנינות ומתי יש להתחיל האבלות.

טומאת כהן:

אסור לכהן להיטמא למת, היינו להתקרב לד' אמות (כשתי מטר) של מקום המת, או להיכנס בבית שנמצא שם מת.
אם הנפטר הוא אחד משבעה קרובים, מותר ומצווה עליו להיטמא.
שבעת הקרובים הם: אביו, אמו, בנו ובתו, אחיו, אחותו ואשתו.
הכהן מיטמא רק כשהמת שלם, אם חסר ממנו משהו אסור לכהן להיטמאות. גם אם החסר מונח בצד המת או נתפר וחובר עם הגוף, ולכן אם בוצע במת ניתוח אחרי המוות אין לקרוביו הכהנים להיטמא לו.
מותר לו ללוות המת שהוא קרובו עד הקבר אם לא נמצאים קברים אחרים בדרך בתוך ד' אמות.

קריעה:
כל הקרובים החייבים בשבעה ימי אבלות על המת וצריכים לקרוע עליו. קודם הקריעה מברכים :"ברוך אתה ה' אל' מלך העולם דיין האמת".
מותר לפני הקריעה להחליף בגדים, וללבוש בגדים פשוטים כדי לקרוע אותם.
צריך לקרוע בעמידה, ואם קרע בישיבה עליו לחזור ולקרוע בעמידה.
מקום הקריעה:
על כל הקרובים נוהגים לקרוע הבגד העליון מצד ימין, ועל הורים נוהגים לקרוע כל בגדיו ובצד שמאל, ואם החליף אינו מעכב.

זמן הקריעה:
יש קהילות שנוהגות לקרוע בשעת צאת ההלוויה, ויש קהילות שנוהגות לקרוע בזמן הקבורה.
אין להחליף במשך כל ימי השבעה את בגדיו שקרעו בו, ובמקום שיש צורך להחליף מותר, לבד מאשר בקריעה על הורים. האבל על הורים – שמחליף בגד עליו לקרוע את הבגד שהחליף.
אם לא קרע בזמנו הלוויה קורע תוך ימי השבעה, ולאחר ימי השבעה אינו חייב לקרוע.

שבת וחג:
בשבת ויום טוב אסור לקרוע, בחול המועד תלוי במנהג הקהילות, אבל צריך לברך ברכת דיין האמת.

איחוי הקרע:
על כל קרובים מותר לאחר שבעה לחבר את מקום הקריעה בסיכה, וכן מותר לתפור בתפירה לא ישרה, ולאחר שלושים יום מותר לתופרו כרגיל, על הורים מותר לחברו על ידי סיכה או לתופרו בתפירה לא ישרה רק אחרי שלושים, ולתפור כרגיל אסור לעולם.
נשים נוהגות לחבר מיד אחרי הקריעה את מקום הקריעה בסיכה או בתפירה לא ישרה, גם כשקרעו על הורים, מפני הצניעות.

הלוויה
מצווה ללוות את המת כחלק ממצוות "ואהבת לרעך כמוך" וזה מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא.
יש לעשות הכל כדי להביא את המת לקבורה באותו יום.
כשמלווים את המת נהוג לומר פרקי תהילים, ובייחוד מזמור צ"א "יושב בסתר עליון", ובהלווית אשה אומרים גם פרק ל"א במשלי "אשת חיל". בקרב עדות המזרח נוהגים להוסיף "אנא בכוח כו'", "ומי א-ל כמוך". נהוג לתת בשעת הלוויה צדקה לעילוי נשמת הנפטר/ת ולומר: הנני נותן צדקה הזאת לתועלת הנפש שיצילה הקב"ה מכל פורענויות ותזכה לעלות למעלת הצדיקים.
יש נוהגים כשעוברים עם הנפטר על יד בית כנסת נעמדים עם המיטה , ואומרים המשנה "עקביא בן מהללאל אומר" (פ"ג דאבות) וב' פסוקים מצידוק הדין "הצור תמים וגו'", גדול העצה ורב העלילה וגו'" אחר כך אומרים הבנים או קרובים אחרים קדיש.
אחרי הקבורה וסתימת הגולל אומרים "צידוק הדין", בימים שאין אומרים בהם תחנון או כשהקבורה בלילה אין אומרים "צידוק הדין", ולאחריו אומרים "קדיש הגדול".
לאחר אמירת הקדיש מרחיקים ד' אמות מהקברים, המשתתפים בהלוויה נעמדים בשתי שורות, והאבל(ים) חולץ מנעליו ועובר בין השורות, והעומדים בשורות מנחמים אותו באומרם: "המקום ינחם אותך (לרבים אומרים אתכם) בתוך שאר אבלי ציון וירושלים", גם בלוויה בחול המועד עושים שורה והאבל אינו חולץ את מנעליו.
בעת החזרה מהלווית המת תולשים עפר ועשבים ומשליכים מאחור ואומרים: "זכור כי עפר אנחנו", ואחר כך רוחצים ידיים ולא מנגבים.
נוהגים שאין נוטלים הכלי לנטילה מיד מי שגמר לרחוץ, רק מי שנטל כבר מניח את הכלי מהופך והשני לוקח לבד. נוהגים ללוות את האבלים מבית הקברות עד ביתם.

סעודת הבראה
נהוג שהשכנים מכינים לאבל בשובו מבית הקברות את הסעודה הראשונה אחרי הקבורה.
נהוג להכין לסעודה זו לחם עגול וביצים קשות.
בערב שבת וביום טוב אחר תשע שעות זמניות ובערב פסח משעת איסור אכילת חמץ אין אוכלים סעודת הבראה, ואין באבל אוכל עד הלילה.
בחול המועד ובפורים אוכלים סעודת הבראה בעת שיושבים על כיסאות רגילים, ואין אוכלים ביצים קשות אלא מיני מזונות קפה וכדומה.

לחצו ל – עזרה באמירת קדיש

או לימוד משניות לעילוי נשמת יקירכם